Get Adobe Flash player

Galeria

Licznik odwiedzin

Dzisiaj6
Wczoraj4
Wizyt w tygodniu49
Wizyt w miesiącu87
Łącznie wizyt28860

zdjecie pm20 300x258   

Przedszkole   

Przedszkole jest placówką wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole, a w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnich. Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
 2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
 3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (np. choroba dziecka).
 4. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.
 5. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
 6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcje przedszkola.
 7. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
 8. Rodzice wybierają spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci/sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców.
 9. Rada Rodziców ustala wysokość miesięcznej wpłaty przeznaczonej na zakup materiałów do zabaw plastycznych, udziału w spektaklach artystycznych oraz innych uatrakcyjniających pobyt dziecka w przedszkolu.
 10. Liczba dzieci w gr. I nie może być większa niż 25, a w gr. II 20.
 11. Czas pracy przedszkola – od godz. 6.30 do godz. 16.30 / od poniedziałku do piątku/.
 12. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola do godz. 16.30 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 13. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie.
 14. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego.
 15. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe (np. rytmika, nauka języka obcego, tańce e całości opłacane przez rodziców).
 16. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w porozumieniu z firmą cateringową.
 17. Opłaty o których mowa w pkt. 16 należy uiszczać w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca z góry.
 18. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:

-        nieregularnego wpłacania w/w należności,

-        braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc.

 1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
 2. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie.
 3. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.
 4. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.
 5. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.
 6. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.
 7. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 roku.

Logowanie